Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésére!

Amennyiben vásárlója kíván lenni Webáruházunknak, kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

ÁSZF nyelve: Magyar

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Panama Bútorbolt - Czipó Csaba E. V.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 42. 1 em. 6 a.
Adószám: 51838298-2-35

Vállalkozás székhelyének postai címe: 4400 Nyíregyháza Semmelweis út 5. 1/5.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71931/2014

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám/okmányirodai nyilvántartási szám: 3547388

Vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, Nyíregyháza Kossuth tér 1.

 

Mivel a szerződés úgy jön létre a fogyasztó, mint vevő és a fogyasztónak nem minősülő szervezet, esetünkben Czipó Csaba e.v. között hogy a szerződés megkötéséhez egy távközlő eszközt használunk a szerződést távollevők között kötött szerződésnek nevezzük.
A Gyerekágybolt Online Áruház internetes áruházban mindazok vásárolhatnak, akik regisztrálták magukat honlapunkon és ezzel vásárlási feltételeinket, elfogadták. Czipó Csaba e.v. a szerződés megkötése előtt de legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles a vevőt tájékoztatni a kormányrendeletben leírt feltételekről. Így a gyerekagybolt.hu  internetes áruházba való regisztráció a távszerződés elfogadásához (feltételezett elolvasásához) kötött. Regisztrálni illetve meglévő adatainkkal belépni, azokat módosítani  legalább egy termék kosárba helyezése után lehetséges. Regisztráció után azonnal megkezdhetik vásárlásukat a gyerekagybolt.hu Online Áruházában.

A Megrendelőlap elküldésével és annak a Czipó Csaba e.v.által történő visszaigazolásával a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Gyereágybolt Webáruház (Czipó Csaba e.v. 4400 Nyíregyháza Semmelweis út 5. 1/5. Adószám: 51838298-2-35, telefonszám: 70-429-35-48) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között mely megkötendő szerződés a  hatályos jogszabályok alapján nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra sem kerül! A szerződés nyelve magyar és magyar nyelven kerül megkötésre.

A szerződés megkötése előtt kötelesek vagyunk a fogyasztót tájékoztatni.

 

Online vitarendezés

Internetes fogyasztói panaszát az alábbi linkre kattintva nyújthatja be:

online vitarendezés benyújtása

 

Elállási nyilatkozat minta

 

(3) A megrendelés visszaigazolása:

A rendelés lebonyolítása fizetési kötelezettséggel járó megrendelés. A leadott és beérkezett megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A vásárló által elküldött megrendelés megérkezéséről a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mailt küld. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és a vásárló között. A vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésre vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

A megrendelés feldolgozása: 

A vásárláskor megkötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelésüket, mely a következő napon kerül feldolgozásra.

 

A megrendelés teljesítése:

 

A megrendelt termékeket 2-30 munkanapon belül házhoz szállítjuk (természetesen előzetes egyeztetés után).

 

(4) Panaszkezelés:

 

Panaszkezelés helye,módja:

 

 • Telefon: +36 70 429 3548 - Hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig, szombaton 9-tól 12 óráig
 • E-mail: info@gyerekagybolt.hu
 •  Cím és postacím: 5000, Szolnok, Tószegi út 10-12. – Panama Bútorbolt

 

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
 •  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 
 • A jogalkotó a nemrégiben hatályba lépett változtatásokkal a vállalkozások számára kötelezővé tette a békéltető testület előtti eljárás során való együttműködést, amely két kötelezettséget foglal magába. Egyrészről továbbra is fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása") törvénybe foglalása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényeinek megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Vonatkozó jogszabály, 1997. évi CLV. törvény

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

 • 5000 Szolnok , Verseghy park 8. 3 emelet  306. szoba
 • Levelezési cím: 5000 Szolnok , Verseghy park 8
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Telefon: 56/510-621  Mobil: 20/3732570

 

 Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2016. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

 Panaszügyintézési és jogérvényesítési elérhetőségek ismertetése:

 

A Vevő és az Eladó az esetleges jogvitákat tárgyalás útján kötelesek egymással rendezni, ennek eredménytelensége után a Felek a vitás kérdések eldöntésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 • A területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: dr. Lipták Gergely

Cím: 5000 Szolnok Indóház u. 8. 
Telefonszám: +36 56 513 336, Telefax: +36 56 510 204
E-mail: fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu

A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

A békéltető testület elérhetőségei:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail: kamara@jnszmkik.hu


Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
 
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)
Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)
Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)
Fogadóóra: kedden 08:00 – 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
web: www.bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Termékeink tartalmazzák a 27 százalékos áfát!

 

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: MediaCenter Hungary Kft.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 588.

Székhelyi cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II./6.

Telefon: 76/506-618, 30/439-2137 (hétköznap 8-18h)

E-mail cím: info@domiancenter.hu

 

Kibocsátó cégbíróság: Vezetve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál
Elektronikus Ügyfélszolgálat: info@gyerekagyplaza.hu
Telefonos Ügyfélszolgálat:06-70/429-3548

 

Megvásárolható termékek köre:

A webáruházban csak a megjelenített termékek rendelhetők és kizárólag online.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót. Nem tartalmazzák azonban a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

Rendelési információk:

A fizetés készpénzes formában személyesen, illetve a futárnál lehetséges, illetve előre utalással is kérhetjük!

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges.
A webáruházon keresztül csak a megjelenített termékek megrendelésére van lehetőség. A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetők, ennek részleteiről és az átvétel módjáról alább olvashat bővebben.

 

Egyedi méretű megrendeléseink esetében a vételár teljes összegét előre utalással kérjük! Megértésüket köszönjük!

Egyedi méretű (a standard méretektől nagyobb, azoktól bármilyen irányban eltérő méretű) heverők és francia ágyak minden esetben kizárólag dupla szivaccsal, támla magasítással (igény szerint), laminált ágyneműtartóval, és levehető leesésgátlóval készülnek!!! Az árajánlatot is ezeket figyelembe véve készíttetjük! Egyedi méret esetén az elkészítési idő 4-6 hét!

 

 

Rendelés menete:

A megrendelés leadásához nem szükséges regisztráció, csupán az Ön azonosításához szükséges adatokat, illetve a kiszállításhoz szükséges adatokat kell megadnia a megrendelés leadásakor.

 

A megrendelés 3 lépésből áll:

 

 1. lépés - Kiválasztás

A honlapon böngészve kiválaszthatja a megvásárolni kívánt termékeket. Ha több terméket is meg szeretne venni, összegyűjtheti azokat az ún. bevásárló kosarába ("Kosárba" link), később egyszerre megrendelve őket. A kosár tartalma bármikor módosítható, a benne lévő termékek törölhetők a Kosár menüpont alatt. A kosár használatához a böngészőjében a cookie-k használatát valószínűleg engedélyeznie szükséges.


A megrendelhető áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírásokat a gyártók/nagykereskedők bocsátották rendelkezésünkre, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni. A árucikkek mellett található fotók szimbolikus jellegűek, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet. Továbbá a képek, illetve az Ön monitorának tulajdonságaiból fakadóan a színek nem minden esetben jelennek meg valósághűen, de igyekeztünk a termékek adatai között ezt az információt is szerepeltetni. Megértését köszönjük, illetve itt (is) felhívjuk figyelmét a kézhezvételtől számított 8 napon belüli elállási jogára.


A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. Itt hívjuk fel a figyelmet rá, hogy a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

 1. lépés - Megrendelés indítása

 

Egy kiválasztott termék megrendelését indíthatja a hozzá tartozó "Megvesz" linkre kattintva, vagy több kiválasztott termék esetén a Kosár menüpont alatt is indíthatja a megrendelést.

 

 1. lépés - Megrendelés beküldése

 

A megrendelés beküldéséhez meg kell adnia a kapcsolatfelvételhez, számlázáshoz és kiszállításhoz szükséges adatokat a megjelenő felületen. Ugyancsak itt nyílik lehetősége azt jelezni, hogy személyesen szeretné átvenni a megrendelt terméket, termékeket.


Kérjük, még egyszer ellenőrizze megrendelését.


Ha mindent megfelelőnek talált, nyomja meg a "Frissítés" gombot, majd a "Megrendelés beküldése" gombra kattintva érvényesítheti megrendelését, amelyről hamarosan visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Az ekkor kapott visszaigazoló e-mail automatikusan generálódik és a beküldés sikerességét hivatott jelezni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy egyes e-mail szolgáltatók a cégünk hibáján és hatáskörén kívül eső okokból nem fogadják be az általunk küldött automatikus e-mailt, a kellemetlenségért elnézést kérünk. A megrendelés hivatalos visszaigazolására ügyintézőnk személyes levélben és/vagy telefonon fel fogja venni Önnel a kapcsolatot legkésőbb 2 munkanapon belül.


A megrendelés az ügyintéző visszaigazolását követően lép érvénybe, azaz ekkortól cégünk megkezdi a megrendelés teljesítéséhez szükséges tevékenységet (beszerzés, postázás, stb)!


Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék.

 

A megrendelések feldolgozása:

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik, de megrendelését bármikor leadhatja. A megrendelés feldolgozása legkésőbb a leadást követő 2. munkanapon történik meg.

Ha a visszaigazolás a fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti a megrendelése. Ez azt is jelenti, hogy, ha például a kereskedő egyáltalán nem küld visszaigazolást a fogyasztó e-mail címére, és a megrendelést követő több hét elteltével szállítja le a terméket, a fogyasztó nem köteles azt átvenni.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 héten belül. Az egyedi heverők elkészítési ideje 3-4 hetet vesz igénybe általában.


Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

A megvásárolt termékek kifizetésének és átvételének lehetőségei:

 

 1. Díjtalan személyes átvétel a Panama Bútorbolt, Szolnok,Tószegi u.10-12. munkanapokon 10-17 óráig történhet.

 

 1. Házhoz szállítás esetén Magyar postai utánvéttel, amelynek díja, a termék(ek) kilógrammjának függvényében kerül megállapításra, és minden esetben a megrendelővel történt egyeztetés (telefonos, vagy e-mailes)  után történik megállaípításra. A csomag elküldése után 24-48 órán belül érkezik meg a vásárlókhoz a csomag.

3.Előre utalás esetén a megrendelést követően , a gyártási és szállítási idő lefixálása következik a megrendelővel, melynek elfogadása után,  kiállítjuk Önnek a számláját, melyet elektronikus formában eljuttatunk az Ön (megrendelő) email címére.

Az összeg beérkezését követően, küldjük Önnek a terméket.

Házhoz szállítási idő: a megrendelés visszaigazolásától számított 1-6 munkanapon belül. A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 

 

További információk a házhoz szállítással kapcsolatban:

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta Zrt , illetve a DPD futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki, és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Kérjük, minden esetben vizsgálják át a csomagot, amikor a futártól átveszik, hogy sérülésmentes-e a csomagolás, ha nem, akkor kérem NE vegyék át a terméket!

 

Alapesetben natúr ágyneműtartóval készülnek a heverők. Extraként lehet kérni színes belsővel, laminált ágyneműtartóval, le élfóliázva.

 

Garancia:

A termékekre vállalt garancia időtartamát az adott termékhez mellékelt garancialevél rögzíti, amely gyártónként, termékenként eltérhet, de általában a vásárlástól számított 12 hónap. A honlapon megadott méretek az ágy külméretére vonatkoznak! Normál  méretű ágyainkhoz nem tartozik rugó,mivel a kis súly és méret miatt felnyitáskor balesetveszélyes! Nagy és duplaszivacsos ágyainktól felfelé mellékeljük a rugókat! Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá Ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan (utánvétellel) küldött csomagokat a szervíz nem vesz át, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!
Ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

 

Termékeink másodosztályú bútorok. Minta, szövet-illesztési és kisebb esztétikai hibákat tartamazhatnak. Ezek az esztétikai hibák általában összeszerelt állapotban nem látható helyeken fordulhatnak elő.

 

 

Elállás joga:

A vásárló 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. 

A fogyasztó elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat-minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

A fogyasztó  az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtóleltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

Az elállás esetén a szolgáltató legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés, illetve ésszerű költségeinek - ha a szolgáltatásra nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát-megtérítését.

 

A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja:

A termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a törvény szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

Ha a törvényi előírás szerinti írásbeli megerősítés kézhezvétele, annak ismertetésére a termék kézhezvételének napjától, vagy a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, abban az esetben attól az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. a Vásárló által kifizetett összeget a visszajuttatott termék átvételétől számított 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

 

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával:

 

Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.

Olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ.

Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta

hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

szerencsejáték-szerződés esetében

hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében

szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a

élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre

az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja

A törvény további részletei megtekintése itt:


http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

 

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését írásban teheti meg cégünk címére küldött levél vagy elektronikus ügyfélszolgálatunknak küldött e-mail útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! 

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

 

Adatkezelés:

A Vásárló által megadott, illetve a vásárlásával kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozó Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. kijelenti, hogy azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja tovább (kivéve természetesen a kézbesítéshez szükséges adatokat a megrendelt termékek postára adásakor, továbbá az esetleges hatósági eljárások esetét). Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. kijelenti továbbá, hogy legjobb tudása szerint elkövet mindent az adatok biztonságos tárolása érdekében.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. mindaddig tárolja, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését valamely elérhetőségen keresztül.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének
rögzítésével a Vásárló elfogadja Panama Bútorbolt Czipó Csaba e.v. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 Tudnivalók a gyermekágyakkal kapcsolatban:

 

A weboldalon megadott méretek, az ágy külméretére vonatkoznak!

A hasznos fekvőfelület 10 cm-el szélességben, és hosszban is rövidebb! Tehát például a NORMÁL méretű ágyak 160x70cm-es külméretűek, a fekvőfelület:150x60cm.

 

A továbbiakban néhány információ, amit érdemes elolvasni, mielőtt böngészésnek indul oldalunkon.

Webáruházunkon keresztül több száz féle szövetből , illetve 3 féle alap méretből tud választani a kívánt heverő összeállítására. Nem csak a meglévő minta-összeállítások alapján lehetséges a rendelés, de egyedi összeállítást is kérhet a megtalálható összes minta alapján.

 

Ezen kívül egyedi méretben is elkészítjük a megrendelni kívánt ágyat, amennyiben esetleg helyhiány miatt, vagy egyéb szempontok miatt van szüksége az egyedi heverő megrendelésére.(pl. az átlagtól magasabb támlák..stb)

 

Minden gyermekágyhoz szín azonos szivacsfotelt, és textil játéktárolót  is rendelhet.Ezt megjegyzésként szükséges feltüntetni a rendelése során, amennyiben a webshopunkon nem találja, (nem tudja kosárba tenni) a kívánt fotelt, vagy játéktárolót.

Magas kategóriájú bútorszövet ágyaink megrendelése során nem csak a meglévő webáruházunkban látható ágyak közül választhat, hanem a "mintasálon" szereplő összes színből is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy gyerekágyaink mindegyike a fallal való érintkező ( nem látszó) felületeken ( normál körbe támlás ágy esetében a hosszú háttámla mögött, gyerek franciaágy esetében a fejtámla mögött , sarok ágyak esetében a minden támla mögött)  nem a választott színes szövettel, hanem egy úgynevezett műmolinó anyaggal kárpitozott. Ezen felületek nem látszódnak. Amennyiben igény keletkezik mégis ezen felület bekárpitozására is, azt külön szükséges jelezni, mely némi plussz költséget jelent, függően a választott ágy méretétől, választott anyagtól.

 

Választható extrák segédlet:

1.Dupla szivacs

Ágyaink alap esetben 4-5 cm-es tömörített antiallergén bútoripari szivaccsal készülnek. Ennek teherbírása 70-80kg, ki gödrösödés nem a jellemző rendeltetésszerű használat mellett. 

Amennyiben ennél vastagabb szivacsot "DUPLA" szeretne, abban az esetben 8cm-es szivacsot teszünk a matracra, mely már felnőtt heverőkhöz használatos antiallergén szivacsot fog jelenteni. Ennek teherbírása 100-120kg.

2. Laminált ágyneműtartó élfóliával

Normál esetben, ágyaink ágyneműtartós szerkezete masszív,tömörített natúr bútorlapból készülnek.

Laminált ágyneműtartó esetében, egy erősített, az éleken is élfóliázott szélű ágyneműtartót kap, mely hófehér színű .Ebben az esetben az ágyneműtartó alja is hófehér.

3.Támla magasítás

Normál esetben az ágyak fekvőfelülettől számított támla magassága, 21-22 cm.

(Abban az esetben, ha dupla szivacsos ágyat rendel, úgy automatikusan igazítjuk ehhez a támla magasságát is, tehát alap esetben nem szükséges a támlamagasítás kérése!)

Amennyiben magasabb támlát szeretne a "normál (21-22cm-hez képest), akkor válassza a + 3cm, vagy + 6cm támlamagasításokat.

4. Díszpárna

Választható a megrendelt ágyhoz, szín azonos kispárna. Ebben az esetben a 2 db párna ára 3000 Ft plusz költségért megrendelhető.

5. Később levehető első oldali leesésgátló

Amennyiben szeretné. hogy az első oldali támlát le tudják később venni, és ezáltal egy kis kanapét varázsolni az ágyból, úgy válassza ezt az opciót.

Így a háttámla, és a két oldali rövid támla marad az ágyon.

6. Átszerelhető első oldali leesésgátló NAGY és EXTRA méretű ágyhoz

Normál méretek rendelésénél sajnos technikailag nem megoldható, de

"NAGY" és "EXTRA" méretű ágyaink megrendelésekor választható az átszerelhető első oldali támla. Vagyis jobb és bal oldalra is áttehető az első támla.

Így ha esetleg átrendezésre kerül a szoba, és komfortosabbá válik a támla másik oldalon való megléte, akkor már nem jelent problémát a könnyed áthelyezés.

 

Rendeléshez szükséges FONTOS kiegészítő információk!

  

>> Ide kattintva olvashatja el az Adatkezelési tájékoztatónkat! <<

 

 

Pre-loader