ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

WWW.GYEREKAGYBOLT.HU

Adatkezelő neve: Czipó Csaba ev.

Elektronikus elérhetősége: info@gyerekagybolt.hu

 Az adatkezelőnél a kapcsolattartásért felelős személy: Czipó Csaba e.v.

(az „Adatkezelő”)

 

Az adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 2. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő lehetővé kívánja tenni, hogy az érintettek a https://gyerekagybolt.hu oldalon (a „Honlap”) regisztráljanak, és a Honlap regisztráltaknak fenntartott szolgáltatásait igénybe venni.

Az Adatkezelő hírlevelet vagy meghívót küld saját rendezvényéről.

 

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az érintett által a regisztrációkor megadott e-mail címet, nevet és mobilszámot kezeli. A regisztrációkor megadott e-mail cím kezelésére azért van szükség, hogy az adatkezelő meggyőződhessen arról, hogy a regisztráció valós személyhez köthető, valamint szükség esetén fel tudja venni a kapcsolatot az érintettel.

A szerződés kötésének (a regisztrációnak) elengedhetetlen feltétele az e-mail cím biztosítása, ennek hiányában az Adatkezelő a regisztrációt nem tudja biztosítani.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

Személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatokat a regisztráció törlését követően az Adatkezelő azonnal törli.

 

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást azokról az adatokról, amit az Adatkezelő róla kezel. Amennyiben ilyen kérése van, kérem írjon az info@gyerekagybolt.hu e-mail címre.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben a személyes adatai pontosságát vitatja – a vitatás időtartamára az adatok kezelését korlátozza.

 

A személyes adatok kezelése

A személyes adatokat az Adatkezelő megfelelő technikai védelemmel ellátott eszközökön tárolja, ahhoz hozzáférést harmadik személy részére nem enged, és az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

 

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett az adatkezelés ellen panasszal az alábbi hatóságnál élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

A Gyerekágybolt webáruház adatvédelmi elvei.

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt,hogy adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás)
Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Az Ön megrendelésekor leadott adatokat mindaddig tároljuk míg azok törlését nem kéri valamely elérhetőségünk egyikén.

A weboldal tartalma és linkelése
A Weboldalon található tartalom a gyerekagybolt.hu webáruház (Czipó Csaba e.v.) szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékek, termékleírások illetve kapcsolódó képanyagok, rendelkezések, tartalmak egyedi, saját fordítású feldolgozások, azok kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozatala Czipó Csaba e.v.írásbeli jóváhagyása nélkül szigorúan tilos. A fentiektől eltérni csak Czipó Csaba e.v.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződő fél jogosult.
Ezen feltételek megsértése esetén Czipó Csaba  e.v.a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

 

1.

gyerekagybolt.hu webáruház üzemeltetője, Czipó Csaba e.v. adatvédelmi elveinek kialakítása során az alábbi törvényeknek, és ajánlásoknak megfelelően jár el:

 

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
 • Egyezmény kihirdetéséről;
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről, VIII. fejezet;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • A Kormány 253/2001. (XII.18) Korm. rendelete a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások;
 • adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

2.A gyerekagybolt.hu webáruház adatvédelmi elvei, a 1992. évi LXIII. törvényben értelmezett alapvető fogalmak használatával készültek:

 • Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
 • adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges

3.

Az online áruházon gyűjtött adatok:

 • Általános adatgyűjtés: a GYEREKAGYBOLT automatikusan gyűjt anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról.
 • Regisztráció: a GYEREKAGYBOLT kereskedelmi szolgáltatásai regisztráció kitöltése után vehetők igénybe, mely során a következő személyes adatok megadása kötelező: e-mail cím, név, lakcím (város, irányítószám, cím), telefonszám. Rendelés során a regisztrált felhasználók külön szállítási címet adhatnak meg. Lehetséges továbbá cégnév és mobil telefonszám megadása.
 1. Adatok kezelése, feldolgozása, továbbítása

Czipó Csaba e.v. kizárólag a GYEREKAGYBOLT üzemeltetéséhez szükséges célokra használja az előző pontban meghatározott általános és személyes adatokat, azokat semmilyen harmadik féllel nem osztja meg. Kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a cégünk megbízottjaként működik együtt (pl. kiszállítás). Ekkor azonban, a megbízott a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatok felhasználása a következő elvek szerint történik:

 • Az előző pontban meghatározott általános adatok kizárólag Czipó Csaba e.v. által elérhetőek, az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
 • A regisztrációs adatok kizárólag a rendelések teljesítését, azok megerősítését, nyomonkövethetőségét szolgálják. A vásárló adatait Czipó Csaba , a Gyerekágybolt dolgozói ezen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően szigorúan bizalmasan kezelik azokat, betartva az összes vonatkozó törvényi előírást.
 1. Érintettek jogai és kötelezettségük:

A törvényi előírásoknak megfelelően az érintetteknek, azaz a GYEREKAGYBOLT online áruház  regisztrált felhasználóinak joguk van tájékoztatást kérni adataikról, azokat megváltoztatni illetve törölni a rendszerből. A GYEREKAGYBOLT online áruház a következő lehetőségeket kínálja ezen jogok
érvényesítésére:

 • A gyerekagybolt online áruház regisztrált felhasználói személyes adataikról bármikor tájékoztatást kérhetnek az előző pontban említett funkció segítségével: személyes adatok megváltoztatása.
 • Ugyanezen funkción keresztül a regisztráció bármikor megszűntethető: személyes adatok megváltoztatása.
 • További kérdések, panaszok kezelésében a gyerekágybolt online áruház ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.

6.

 1. 7HÍRLEVÉL

Czipó Csaba e.v. a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a alapján 2009. május 31. napját követően elektronikus hírleveleit csak abban az esetben juttathatja el regisztrált ügyfeleinek, amennyiben  nevének és lakcímének feltüntetésével ön ehhez előzetesen hozzájárul. Adatait törvényi felhatalmazás alapján célhoz kötötten kezeljük, és harmadik fél számára nem adjuk át. A törvény értelmében hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható, melyet az aktuális hírlevélben való leiratkozás menüpont alatt talál meg.

 

 1. 8.TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS

Czipó Csaba e.v. GYEREKAGYBOLT Online és offline ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a gyerekágybolt online áruház  használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei az alábbi hivatkozás alatt tekinthetőek meg:

"Információk",

 

Pre-loader